Szkoła Przysposobiająca do Pracy

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
..::MENU::..
 

 

Strona główna

 

O Szkole

 

Wczesne wspomaganie

 

Przedszkole
 

Uczniowie z autyzmem

 

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

 

Szkoła Podstawowa

 

Gimnazjum

 

Stowarzyszenie ZADBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..::Szkoła Przysposabiająca do Pracy::..

 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

 

 działa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która funkcjonuje w celu możliwości kształcenia absolwentów gimnazjum  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Ramowy plan nauczania w tej szkole obejmuje przedmioty:

 1.  funkcjonowanie osobiste i społeczne z elementami edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej

 2. przysposobienie do pracy

 3. wychowanie fizyczne

 4. religię ( za zgodą rodzica/opiekuna)

      Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć :

 •  sportowych ( basen)

 •  zajęć muzycznych i tanecznych, teatralnych

 •  komputerowych

 •  w pracowni ceramicznej

     Uczniowie korzystają również z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.

     

Ogólne cele edukacyjne    

 • Wszechstronny  rozwój  ucznia ukierunkowany na przygotowanie do pracy w warunkach chronionych  lub  dostosowanych do możliwości danej osoby.

 • Przygotowanie młodzieży do samodzielnego startu w dorosłe życie,

 

CELE I ZADANIA ORGANIZACYJNO –PROGRAMOWE

 

Celem nauczania przedmiotu przysposobienie do pracy jest wyposażenie ucznia w podstawowe wiadomości i umiejętności praktyczne przysposabiające go do pracy tak,  aby był zaradny w codziennym życiu i mógł w nim uczestniczyć na miarę swoich możliwości.

W ramach przedmiotu przysposobienia do pracy uczniowie wykonują zadania:

W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:

        -nauczyć się robić zakupy

        -organizować stanowisko pracy i bezpiecznie wykonywać podstawowe                                               -czynności technologiczne                      ,

        -chronić zdrowie w czasie pracy,

        -organizować pracę przy czynnościach porządkowych oraz odpowiednio dobierać i stosować                  środki czystości,

        -bezpiecznie posługiwać się podstawowymi narzędziami pracy i urządzeniami mechanicznymi,

        -przestrzegać higieny produkcji oraz ogólnych zasad bhp.,

        -sporządzać proste potrawy z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania,

        -oszczędnie gospodarować surowcami i zapobiegać ich stratom,

        -wykonywać proste czynności na terenie otwartym wokół terenu szkoły

          proste prace na hipodromie oraz w gospodarstwie wiejskim

 • w pracowni biurowo – redakcyjnej >>>galeria
  W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:
  -korzystać z komputera jako narzędzia do tworzenia i zdobywania informacji,
  -uruchamiać i obsługiwać przeglądarki internetowe,
  -korzystać z encyklopedii, słowników i leksykonów multimedialnych,
  -umiejętnie prowadzić rozmowy telefoniczne: odbiór i przekazywanie informacji,
  -obsługiwać urządzenia biurowe zgodnie z instrukcją obsługi (kserokopiarka, drukarka, laminator    niszczarka itp.)
  -sporządzać proste notatki i sprawozdania z wydarzeń do gazetki szkolnej,
  -segregować dokumenty wg określonej cechy

 

 

Dodatkowo uczniowie uczestniczą w aktywizujących stażach zawodowych w zakładach pracy Trójmiasta. >>>galeria

W ramach przysposobienia do pracy oraz nauki samodzielności, uczniowie SPDP korzystają z treningu mieszkaniowego, wyjazdów do ekologicznego gospodarstwa wiejskiego. >>>galeria

 

   

         

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona główna

        Napisz do nas

do góry