Zespół Szkół Specjalnych nr 5       

                 81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
..::MENU::..
 

 

Strona główna

 

Wczesne wspomaganie

 

Przedszkole
 

Uczniowie z autyzmem

 

Szkoła Podstawowa

 

Gimnazjum

 

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

 

SPDP

 

 

Stowarzyszenie ZADBA

 

Patronka szkoły

 

 

 

 
 
 

..::  O SZKOLE   ::..

 

 

KONCEPCJA  ZSS5  (PDF)  

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

może uczęszczać uczeń

  • posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem, bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( to jest dwie lub więcej niepełnosprawności występujące jednocześnie): niedowidzenie i niewidzenie, niedosłuch, afazja, niepełnosprawność ruchowa

 

  • potrzebne jest również skierowanie przez odpowiedniego reprezentanta powiatu ( Prezydenta Miasta, Starostę)

 

  • Do dokumentów należy dołączyć: 3 zdjęcia, podanie do dyrektora szkoły, życiorys ucznia, ostatnie świadectwo szkolne, kserokopię aktu urodzenia oraz opinię wychowawcy klasy lub psychologa (w przypadku uczniów przychodzących z innych Szkół)

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
strona główna

        napisz do nas

do góry